Visie

1. Visie op leren

Wij vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van kinderen. Wat kinderen boeit is de kernvraag. Daarbij brengen kinderen geen leergebieden aan, maar interesses en problemen. Wij gaan daarop in omdat we streven naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van kinderen.

2. Onderwijs dat vertrekt vanuit kinderen

Wij organiseren onze werkvormen zodanig dat er maximale inbreng is vanuit de leefwereld en interesses van kinderen. Begeleiders bepalen niet zelf wat kinderen interesseert. We komen dit te weten door actief te luisteren, kinderen te bevragen en communicatiemogelijkheden te scheppen. Hierdoor krijgt leren een grote realiteitswaarde. Deze manier van werken bevordert de mondigheid, het positieve zelfbeeld en de motivatie van de leerlingen.

3. Omgaan met verschillen

Methodescholen hanteren een dynamisch mensbeeld. Wij zien kinderen als uniek en verschillend. Wij zetten ons dus zeer sterk in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van elk kind. De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Op deze manier kan elk kind zich zoveel mogelijk ontwikkelen op zijn eigen tempo en overeenkomstig zijn eigen ontwikkelingsniveau.

4. Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming

Wij willen bij kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en hun zelfmotivatie bevorderen. Conform deze visie wordt het leren door doceren, door voor- en nadoen, zoveel mogelijk verschoven naar leren door ervaren, door ontdekken en experimenteren, door zelf beleven en zelf sturen, door het zelf kiezen en het aanvaarden van de consequenties ervan.

5. Grote sociale gerichtheid

Wij gaan uit van een sterke sociale visie. Samenwerking tussen kinderen enerzijds en tussen kinderen en volwassenen anderzijds is de regel, dit in tegenstelling tot concurrentiebevorderende werkvormen. Daarom wordt dikwijls in gemengde groepen gewerkt en wordt ernaar gestreefd om het werken in een leerstofjaarklassensysteem te vervangen door het werken met heterogene groepen.

6. Participatie, basisdemocratie en ouder

Wij willen het ideeëngoed van de basisdemocratie in praktijk brengen. Participatie en medezeggenschap leiden tot betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de groep.

7. Reflectie en zelfevaluatie

Het onderwijs in methodescholen is kritisch, reflectief en creatief. Om te kunnen omgaan met de grote verschillen tussen de kinderen en om de zelfsturing te realiseren zijn vele observaties en bijgevolg een goed kindvolgsysteem nodig. Sterk uitgewerkte evaluatie- en zelfevaluatiesystemen zijn daarbij onontbeerlijk. Deze observaties zijn aanleiding tot overleg met alle betrokkenen (leerling, ouders, leraren, externe deskundigen,...)

8. Rol van de leraar

Bij het leren stellen wij ons op als begeleider van het groeiproces van kinderen. We  vertalen de leerplandoelstellingen in reële situaties om de betrokkenheid en de motivatie te verhogen, we hanteren verschillende werkvormen om op de verschillende leerstijlen van kinderen in te spelen, we geven structuur aan leeractiviteiten en projecten.

9. De school als leefplek

Wij besteden bijzondere aandacht aan de materiële uitbouw van onze school. De inrichting van lokalen gebeurt volgens pedagogische uitgangspunten en het interactieve onderwijs dat aan de basis ligt. Omdat de school een plek is waar kinderen en begeleiders samenleven, gaat in de materiële uitbouw de aandacht ook uit naar gezelligheid en huiselijke warmte.